How to Make Building BOBBER Fishing – DIY Fishing Hacks – Phao Lục Điều Chỉnh

Fishing Hacks
Fishing tools – Life Hacks – Making ANTENNA BOBBER Fishing – Phao Ăng-Ten Đa Dụng(Câu Lục)
Antenna từ ra đi ô , điện thoại kiểu cũ .v.v cùng một nút chai . Bạn chế thành phao câu lục dễ dàng và gọn ghẽ . thuận tiên cho đi du lịch , có thể câu xa bờ , đầu cành , lancer …Diều chỉnh dễ dàng cho mực nước thay đổi nhẹ .

.

Products You May Like

Articles You May Like

Best Amazing Rural Fishing – Cast Net Fishing, Awesome techniques Fishing 🐟 #Shorts
3 big mistakes I see people make bass fishing crankbaits 🤯. #bassfishing #bassfishingtips #lures
Pen Fishing Rod – #shorts #penfishingrod
Tackle Shop Live ( Late Fall Fishing)
Really Amazing Fishing Technique In River Side Dry Underground Stuck Fish Catch By Hand #dry_fishing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *